رهنمای آموزشی
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

v رهنمای آموزشی

درذیل لست نشاندهنده رهنمای آموزشی که میتواند از سایت انترنت دانلود شود درصورتی که عضویت در شبکه معیشت اففان راحاصل نموده باشید. لطفاً جزئیات حاصل نمودن عضویت را در تحت عنوان عضویت مشاهده نمائید. لطفاً به خاطر داشته باشید که تمام رهنماهای آموزشی به زبان های دری و انگلیسی موجود هستند. عنوان رهنمای مورد ضرورت را کلیک نموده وآنرا دانلود نمائید.

1. توسعه سرمایه بشری

I. دستورالعمل برای کارمندان امدادی

i. دستورالعمل صلیب سرخ

ii. دستورالعمل کمک به مردم نیازمند

iii. حداقل معیار ها درکارهای بشردوستانه پروگرام سفیر

iv. عملکرد مشترک بشردوستانه

 1. آموزش مدیریت برای رهبران (متنفذین) ارگان های محلی ( کوپراتیف ها، اتحادیه ها، شوراهای انکشافی جامعه وغیره.)

i. مسؤلیت ها و حسابدهی

ii. دایرنمودن مجلس بورد

iii. دایر نمودن انتخابات

iv. ترتیبات برای شفافیت

v. کتابداری

vi. بازرس اجتماعی

 1. آموزش های مسلکی

الف: توسعه نصاب همرای لست مواد مورد ضرورت

i. نجاری

ii. ولدنگ کاری

iii. خیاطی

iv. نل دوانی

v. گلکاری

vi. نانوائی

vii. برقی

viii. ترمیم تیلیفون موبایل (همراه)

ix. میخانیک موتر

x. میخانیک موترسایکل

xi. ترمیم تلویزیون

xii. ترمیم وسایل خانه

xiii. صنایع دستی

xiv. پروسس مواد غذائی – مربا، شربت، کچ آپ، تهیه آچار

xv. قالین بافی به شمول طرح و دیزاین

ب: توسعه فهرست رهنمائی کورس های مسلکی

 1. توسعه مهارت های لسانی

i. آموزش زبان انگلیسی

ii. آموزش زبان دری

 1. توسعه حفظ الصحه

i. رهنمای سروی علم (معلومات)، طرزفکر و عمل یا KAP

ii. آموزش حفظ الصحه برای کارمندان حفظ الصحه جامعه

iii. رهنمای ابتدائی آموزش حفظ الصحه

iv. ورقه های اگاهی و اعلان حفظ الصحه

v. آب نوشیدنی مصئون (صحی)

vi. مدیریت زباله های جامد

 1. آمادگی در مقابل حادثه (بحران، فاجعه، آفت)

i. رهنمای آموزشی برای کارمندان اجتماعی

ii. رهنمای آموزشی برای کارمندان دولتی

 1. تولید عایدات

i. توسعه زراعتی – رهنمای علمی زرع نباتات

ii. تربیه حیوانات – نسل گیری، نگهداشت، وقایه امراض، کنترول

iii. مرغداری

iv. صنایع دستی

v. مدیریت قوریه نهال ها مثمر وغیر مثمر

 1. جنسیت:

i. روش ها برای ازدیاد سهمگیری درامور جامعه ( مدیریت جنسیت در حکومتداری خوب)

ii. رهنمای آموزشی برای کارمندان ارگان های محلی وکارمندان مؤسسات غیردولتی برای (ترویج) جنسیت

iii. حساسیت جنسیت (اسلامی) وجادادن آن در رهنمای آموزشی

iv. توسعه اوراق اعلان چاپ شده جنسیت

v. توانمند سازی – اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

 1. خانواده های پلان شده
 1. روش های کنترول تولدات
 2. اسلام و خانواده
 1. صحت:
 1. درمان های خانگی برای امراض عادی و معمولی
 2. احیای مجدد آب ضایع شده بدن از راه دهن
 3. امراض ساری و روش های وقایه آنها
 4. امراض غیرساری و تدابیر کنترول آنها
 5. واکسین برای اطفال
 1. تهیه غذا
 1. تهیه مواد غذائی (دارای غذائیت)
 2. غذا های صحی و غذائیت متوازن
 1. توسعه وترقی جوانان
 1. شورای جوانان – تشکیل، وظایف، عملیات و مدیریت
 2. آموزش رهبری
 3. قوانین نوجوانان
 4. عملکرد اجتماعی برای تغیر
 5. پارلمان جوانان
 6. حقوق بشر
 1. انحرافات یا بدی های اجتماعی:

i. ازدواج دخترهای کم سن (اطفال)

ii. خشونت علیه زن

iii. تعدد زوجات

iv. مهر

v. بیسوادی

 1. تجارت و بازاریابی
 1. اساسات بازاریابی
 2. بهبود تولید و توسعه تولیدات جدید
 3. شناخت ودانستن مصرف کننده ها / مشتریان
 4. آگاهی و فهم بازار

2. توسعه سرمایه های طبیعی:

1. آب

 1. روش های تحفظ آب
 2. مدیریت آب توسط اجتماع
 3. کنترول سیل
 4. مدیریت ساحوی آب آبیاری
 5. زیربنا های آبیاری

2. خاک

 1. بهبود حاصل خیزی خاک و حاصلات
 2. وقایه از تخریب وفرسایش (ضعیف شدن)
 3. احیای اراضی ( خاک)
 4. مدیریت تقسیم آب ویا جمع آوری آن
 5. پوشش درخت – جنگلداری اجتماعی و جنگلداری محلی

3- حیوانات و پرندگان

i. بهبود نسل در گله ، مثل گاو، گوسفند و بز

ii. مرغداری ، جینی (یک نوع ماکیان) ودیگر پرندگان

iii. ساختن علوفه

 1. انرژی غیر معمولی

i. ساخت خشک کننده آفتابی

ii. رهنمای عملی برای استعمال خشک کننده آفتابی

iii. ترمیم صفحه یا تابلوی آفتابی

3. توسعه سرمایه های اجتماعی

1. تشکیل ارگان های محلی به سطح جامعه، قوانین و پروسه ها

 1. کوپراتیف های زراعتی
 2. گروپ های کمک خودی
 3. اتحادیه استفاده کننده های آب
 4. گروپ های کمک خودی زن ها
 5. اتحادیه کسبه کاران و یا پیشه وران
 6. شورای جوانان
 7. شورای انکشافی قریه (جامعه) یا (CDCs)
 8. مجموعه شورا های انکشافی قریه (جامعه) یا (CCDCs)

2. ظرفیت سازی مؤسسات غیردولتی محلی

 1. آموزش عمومی مدیریت
 2. آموزش کتابداری
 3. فعالیت های مربوط به تطبیق پرگرام ها و یا برنامه ها
 4. قوانین محلی ارگان های محلی جامعه
 1. ایجاد صلح و حل منازعات
 1. روش های ایجاد صلح و عملکرد ها
 2. نقشه کشی تفرق کننده و متحد کننده ها
 1. بسیج اجتماع و جامعه

i. روش های بسیج

ii. روش های دایرنمودن انتخابات

iii. ریزو یا نگهداشتن جای برای کسانیکه نمایندگی نداشته ویا در حاشیه قرار گرفته اند

4- توسعه سرمایه مالی

 1. علم محاسبه برای رهبران محلی
 2. جلوگیری از مصرف بیجای بودجه
 3. مراحل دریافت قرضه های انفرادی از مؤسسه MFI
 4. قرضه های گروپی
 5. مدیریت مالی ارگان های محلی
 6. مدیریت تخلفات در پس انداز گروپ ها
 7. معرفی قرضه های کوچک و روش های قرضه های کوچک
 8. فعالیت ها وعملکرد های MFIs
 9. جمع آوری اعانه برای ارگان های محلی
 1. توسعه سرمایه های سیاسی

الف.ایجاد ظرفیت های محلی جامعه برای سهمگیری دموکراتیک

 1. حساسیت و اهمیت سهمگیری دموکراتیک
 2. روش های سهمگیری دموکراتیک
 3. توسعه مهارت های نمایندگی
 4. حقوق و وظایف اعضای جامعه و رهبران محلی در توسعه معیشت

ب: ایجاد ظرفیت های کارمندان محلی دولت

 1. استفاده از کمپیوتر جهت نگهداری و ثبت اسناد
 2. آموزش سیستم فایل نمودن
 3. مدیریت آرشیف
 4. آمادگی در مقابل حادثه
 1. توسعه سرمایه فزیکی:

i. اعمار سرک – اساسات و طرح

ii. اعمار پل – طرح و روش ها

iii. اعمار بند – روش ها، پروسه و طرح

iv. طرح و دیزاین سرپناه و تخمین آنها

v. اعمار حوض چشمه یا تانک ها در سطح بلند یا مرتفع

vi. طرح و نصب نل ها برای آب آشامیدنی

vii. ایجاد سیستم تخلیه آب های فاضله

viii. طرح ودیزاین تشناب و تخمین آن

ix. حمایت در ازدیاد قیمت ها برای مؤلدین

1. ساختمان گدام و ذخیره

2. اعمار سردخانه و ترمیم آن

3. اعمار گدام های محلی

4. اعمار گدام برای غله جات

5. اعمارگدام برای علوفه

x. زیربناهای آبیاری

1. ساخت واعمار بند (سد) کوچک جهت کنترول و تقسیم آب

2. تقسیم کننده آب و بند برای بلند بردن سطح آب

3. اعمار جوی و یا نهر

4. دروازه برای مسدود کردن ویا بازکردن جریان آب

5. اندازه گیری جریان آب (مقدار)

iii - مواد توسعوی (دری و انگلیسی)

· پوستر های آگهی تعلیمی معیشت

· پوستر های توسعه حفظ الصحه

· پوستر های ترقی جوانان

· پوستر های آگهی ترقی زنان

· ورقه های تعلیمی معیشت

· ورقه های تعلیمی حفظ الصحه

· ورقه های محصولات زراعتی – 30 نوع نبات